Regulamin

 1. Usługodawcą/Sprzedawcą w serwisie o adresie elektronicznym http://erpkatowice.pl jest Arkadiusz Stanoszek prowadzący działalność gospodarczą jako Przedsiębiorstwo Informatyczne CORE Arkadiusz Stanoszek, z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Wolności 109a, 41-500 Chorzów, NIP: 627-134-10-58, Regon 277645044, zgłoszony do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki na podstawie przeniesienia wpisu z Ewidencji Działalności Gospodarczej Prezydenta Miasta Chorzów pod nr 20830.
 2. Kontakt z Usługodawcą/Sprzedawcą możliwy jest poprzez dane kontaktowe podane na stronie http://erpkatowice.pl/kontakt
 3. , w szczególności poprzez pocztę e-mail o adresie elektronicznym biuro@core.com.pl, pod numerem telefonu 32 246 94 94 lub listownie na adres ww. siedziby Usługodawcy/Sprzedawcy.
 4. Usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną polega na umożliwieniu zawarcia umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pomocą formularza udostępnionego w ww. serwisie lub ww. danych kontaktowych. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nie oznaczony z możliwością jej rozwiązania z zachowaniem 7 dniowego wypowiedzenia przez każdą ze Stron bez podania przyczyn.
 5. Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usługi jest dostęp przez Klienta do komputera, przeglądarki internetowej oraz internetu.
 6. Informacje handlowe zamieszczone na ww. stronie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, lecz są zaproszeniem do składania ofert. Momentem zawarcia umowy kupna-sprzedaży jest przyjęcie przez Sprzedawcę przesłanej przez Klienta oferty kupna towaru za pomocą formularza udostępnionego w ww. serwisie lub ww. danych kontaktowych. Sprzedawca zapewnia, iż sprzedawane towary są wolne od wad.
 7. Koszt wydania i odbioru towaru ponosi Klient.
 8. Klient będący konsumentem w ciągu 14 dni może odstąpić bez podania przyczyn od umowy kupna-sprzedaży licząc: a) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta będącego konsumentem lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub część, a w przypadku umowy, która polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy; b) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
 9. W przypadku jeżeli przedmiotem zawartej umowy kupna – sprzedaży jest dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 7 powyżej, i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy, ww. prawo odstąpienia Klientowi nie przysługuje.
 10. W przypadku jeżeli przedmiotem zawartej umowy kupna – sprzedaży są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, ww. prawo odstąpienia Klientowi nie przysługuje.
 11. Sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 7, zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014r. (Dz.U. Nr 827 z 2014r.), informacje o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Klient będący konsumentem, a także o obowiązku zapłaty przez Klienta będącego konsumentem poniesionych przez Sprzedawcę uzasadnionych kosztów zgodnie z art. 35 ww. ustawy, jeżeli Klient odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ww. ustawy zawiera załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu o treści identycznej z treścią załącznika nr 1 do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014r. (Dz.U. Nr 827 z 2014r.), którego treść zostaje Klientowi będącemu konsumentem udostępniona, a także przesłana dodatkowo na wskazany przez Kleinta adres e-mail wraz ze wzorem formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej Regulaminu o treści identycznej z treścią załącznika nr 2 do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014r. (Dz.U. Nr 827 z 2014r.), jeszcze przed złożeniem zamówienia, najpóźniej w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową kupna-sprzedaży.
 12. Klient w zakresie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może od niej odstąpić w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia. Klient składając ofertę kupna przed upływem 14 dni od zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia tych usług przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy. W takim wypadku prawo odstąpienia od umowy świadczenia usług nie przysługuje od momentu rozpoczęcia świadczenia Usługi.
 13. Miejscem składania reklamacji jest ww. siedziba Usługodawcy/Sprzedawcy.
 14. Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedawcę, chyba że Strony ustaliły inaczej, w terminie tygodnia od złożenia oferty kupna.
 15. Cena towaru zawiera podatek VAT. Nie zawiera kosztów dostawy, które, o ile występują, są każdorazowo wskazywane Klientowi wraz ze sposobem dostawy możliwym do wyboru przez Klienta najpóźniej w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową kupna-sprzedaży.
 16. Termin realizacji zamówienia przez Sprzedawcę wynosi nie dłużej niż 30 dni od zawarcia umowy kupna-sprzedaży, chyba że w tym terminie Klient nie dokona zapłaty ceny, wówczas Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy kupna-sprzedaży.
 17. Dane osobowe są chronione i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883). Administratorem danych jest Usługodawca/Sprzedawca. Klient wyraża zgodę na posłużenie się telefonem, wizjofonem, telefaksem, pocztą elektroniczną, automatycznym urządzeniem wywołującym lub innym środkiem komunikacji elektronicznej w celu złożenia propozycji zawarcia umowy, jej wykonania lub przekazania informacji handlowych z wykorzystaniem jego danych osobowych, jak również na ich przetwarzanie poza zakresem niezbędnym do wykonywania umowy w celach handlowych i marketingowych, w tym ich przekazanie podmiotom trzecim. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 18. Właścicielem wszelkich treści, informacji i grafik zamieszczonych w serwisie jest Usługodawca/Sprzedawca, a wszelkie znaki towarowe, handlowe należą do odpowiednich właścicieli.
 19. Jakiekolwiek wykorzystanie materiałów umieszczonych w serwisie odbywać się może jedynie za uprzednią zgodą uprawnionych stron. Zgoda może być wyrażona poprzez email lub pisemnie.
ZAŁĄCZNIK Nr 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
- zawarcia umowy w przypadku dostarczania treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym,
- w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy w pozostałych przypadkach, z tym że w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno, od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, a w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach: "w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, tj. CORE Arkadiusz Stanoszek, z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Wolności 109a, 41-500 Chorzów, e-mail: biuro@core.com.pl tel. 32 246 94 94 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam otrzymane rzecze, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W przypadku umów dotyczących świadczenia usług, jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.
ZAŁĄCZNIK Nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
 • Adresat: CORE Arkadiusz Stanoszek, z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Wolności 109a, 41-500 Chorzów, e-mail: biuro@core.com.pl tel. 32 246 94 94
 • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
 • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 • Adres konsumenta(-ów)
 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 • Data
(*) Niepotrzebne skreślić.